Dynamisch raamwerk voor ICT-sourcing

Outsourcing van ICT heeft de volwassenheid bereikt en vraagt om weloverwogen besluitvorming. Een raamwerk dat helpt zichtbaar te maken hoe uitbesteding kan worden ingericht.

De praktijk van outsourcing van ICT biedt een gevarieerd beeld. Waren de oorspronkelijke beweegredenen om tot outsourcing over te gaan vooral kostenoverwegingen en risicoafwenteling, gaandeweg werd duidelijk dat ook motieven van strategische aard (strategisch partnership) een rol speelden. Slechts stapsgewijs kwam men hierbij tot de vaststelling dat uitbesteder en leverancier van outsourcing niet altijd parallelle belangen hebben, wat zeker bij strategische partnering aanleiding tot conflicten kan geven. In een aantal gevallen is outsourcing, hoe ineffectief ook, een gevolg en symptoom gebleken van de onmacht van het uitbestedende management om vat te krijgen op de ICT-afdeling c.q. om de lage kwaliteit ervan intern te verhogen. Literatuur op het gebied van outsourcing biedt slechts partieel zicht op oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Veel onderzoek is gedaan naar de competenties die opdrachtgevers en leveranciers nodig hebben om outsourcing succesvol te kunnen uitvoeren, en naar de verschillen in karakteristieken van diverse vormen van outsourcing zoals offshoring, business process outsourcing, applicatieonderhoud et cetera. (Lacity, Khan & Willcocks, 2009). Onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op de uitbestedende organisatie en de besluitvorming rondom outsourcing. Er is in verhouding weinig onderzoek gedaan naar de leverancierskant en naar de relationele kant (Gonzalez, Gasco & Juan, 2006). Een algemeen model of theorie voor outsourcing ontbreekt, hoewel Lacity, Willcocks & Khan (2011) hier een eerste aanzet voor geven. In bredere zin is er weinig literatuur die verbanden onderzoekt tussen outsourcing van ICT en outsourcing van andere aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de uitbesteding of inkoop van andere businessservices.

...